Условия за ползване на сайта

 УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ на top-oferta.bg

Настоящите общи условия представляват договор за предоставяни от  top-oferta.bg , виртуални контакти между продавачи и потенциални купувачи-потребители и уреждат правата и задълженията на потребителите на интернет сайта топ-оферта.com.

Потребителят заявява, че е запознат и съгласен с общите условия за ползване на сайта и декларира това с активно поведение (регистрация, което означава, че приема настоящите Общи условия) или запазване на пасивно поведение (не напускане на сайта).


I. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

1. Общи

Интернет сайтът предоставя онлайн услуга, състояща се от информационна услуга с възможни парични транзакции, извършващи се чрез сайта към трети лица посредством допълнителни интернет страници, в зависимост избрания метод и оператор за извършване на гореописаните парични транзакции. Тези трети лица представляват така наречените Партньори, предоставящи талони за продажба чрез услугата на сайта, които могат да бъдат разменени за определени стоки или услуги, предоставяни от самите Партньори, при строго определени правила между нас  и тях.

Тези условия за ползване се отнасят изключително и само за крайния потребител на услугите, предоставяни от интернет сайта. Правото за използване на този сайт е лично за крайния
потребител. Крайния потребител има задължението да спазва конфиденциалността на данните, които предоставя на интернет сайта, като пароли, потребителско име и други данни, ако има такива. Като използващ услугите на този интернет сайт потребителят приема, че интернет средата въпреки, че до голяма степен е сигурна, е възможно да има прекъсвания в поддръжката на предоставяните услуги, които са извън контрола на топ-оферти.com и топ-оферти.com  не носи никаква отговорност за загуба на каквито и да е данни, произтичаща от това прекъсване.

С използването на този сайт Вие потвърждавате, че имате навършени минимум 13 години. Ако сте под 18 години и използвате предлаганите услуги от топ-оферти.com, декларирате, че използвате сайта с разрешение на Ваш родител или настойник, който е запознат, разбира и приема всички изложени условия и правила за използване.

2. Промяна на условията за ползване

top-oferta.bg  си запазва правото по всяко време да променя и/или допълва условията и правилата за ползване. Ако бъдат извършени подобни промени те задължително ще бъдат оповестени на видно място в сайта и/или ще бъде изпратено известие по e-mail на всички регистрирани потребители, за да бъдат запознати с направените промени. Продължаването на използването услугите на сайта от крайния потребител след оповестяване на променените условия и правила за ползване и/или декларацията за поверителност ще бъде считано, че потребителят е съгласен и приема безусловно всички промени.

II. УСЛОВИЯ, КАСАЕЩИ ПРОДАЖБАТА, ЗАКУПУВАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВАУЧЕРИ

1. Общи

top-oferta.bg не гарантира за достоверността на предоставените оферти от Партньорите. top-oferta.bg по смисъла на закона за защита на потребителите (ЗЗП) се явява единствено и само посредник между Партньорите и крайните потребители, приели условията за ползване на сайта и не е страна в търговските отношения между тях. Всички искове и претенции, произтичащи от ЗЗП, следва да бъдат уточнени единствено и само между Партньора и крайните потребители. С използването на услугите, предлагани от сайта, Вие декларирате, че сте съгласни с условието да заплатите за стоката или услугата, за която ще получите ваучер, авансово. Кореспонденцията и/или участието в закупуването на оферти, предоставени от Партньори, както и всички други търговски взаимоотношения с тях са единствено и само между Вас и Партньорите. top-oferta.bg не носи никаква отговорност за възникнали вреди и/или щети, произтичащи от тези взаимоотношения или контакти.


2. Условия за продажба

Право за продажба на стоки и/или услуги чрез сайта top-oferta.bg имат всички регистрирани по смисъла на българското търговско законодателство юридически лица, които декларират съгласие с изложените в сайта условия за ползване ,както и съгласие с договора за предоставяните услуги от топ-оферти.com, в който са регламентирани всички правни,финансови и други условия между страните, съответно top-oferta.bg и така наречените в сайта Партньори.

3. Условия за закупуване

Всеки потребител на услугите, предоставяни от сайта, има право да закупи талон, който може да бъде разменен срещу точно упомената стока или услуга от предоставящия стоката или услугата, под формата на оферта,Партньор, единствено и само след деклариране, че е съгласен с изложените в сайта правила за ползване . При използване услугите на сайта, респективно закупуване на ваучер, ще бъде прието, че потребителят е приел и разбира условията за ползване с всички произтичащи от това обстоятелства. За закупуване на талон е нужно крайният потребител да извърши напълно безплатна регистрация. При регистрацията се събира необходима информация, при отказ за предоставяне на събираната информация ще бъде отказан достъп до предлаганата услуга. Регистрация е необходима само за закупуването на талон, разглеждането на сайта става абсолютно свободно, без нужда от регистрация.

Самото закупуване на талон става след като потребителят влезе в профила си. Всеки профил трябва да бъде активиран след регистрация чрез е-mail от top-oferta.bg, изпратен на регистрираната пощенска кутия. След активиране на акаунта, избор на оферта и натискане на бутон "Купи!" се зарежда страница с информация за офертата и сумата за плащане. Условие за купуването на ваучер е избраната оферта да бъде активна. Една оферта е активна, когато достигне минималния брой закупени ваучери и остава активна до закупуването на максимален брой ваучери/или до изтичане на периода и на активност. Минимален брой ваучери означава такова количество талони, които трябва да бъдат закупени, за да се състои офертата, предлагана от Партньора.

Период на активност - всяка оферта има период, в който остава активна, минимум 1 (един) ден. След изтичането на този период офертата става неактивна и не могат да бъдат закупени повече талони за нея. Ако дадена оферта не стане активна, на всички закупили се възстановява сумата на нейната стойност! Всички такси и комисионни, ако има такива, се поемат от топ-оферти.com! Всички цени на сайта са в български лева с включен ДДС. Ако картата или сметката от която се извършва плащането е в друга валута, сумата на плащането ще бъде изчислена по официалния курс на организацията,издала или открила съответната сметка, за деня. Посочените цени на офертите са за единично количество. 


4. Използване на ваучера

След избор на оферта, избиране на метод за плащане и заплащане на офертата всеки потребител получава своя талон ако офертата е активна в "Моите Ваучери".След успешно приключване на офертата всеки, закупил талон за нея, получава в aкaунтa си код, парола, допълнителна информация и линк към талона. Всеки талон притежава уникален 8 цифрен код и 6 символна парола, които удостоверяват достоверността и валидността му. Кодът и паролата за всеки един талон и оферта са генерирани на случаен принцип.

Всеки Партньор получава партньорски акаунт, в който може да следи статистики за своите оферти в реално време, както и да провери валидността на всеки един ваучер. След приключване на активна оферта, всеки потребител може да принтира ваучер или да запише кода и паролата му, с които да удостовери автентичността му. Всеки ваучер може да бъде използван само веднъж! Ваучерите не са поименни, съдържат само въведената при регистрация данни и дават право за използването му на неговия физически преносител и/или владелец. top-oferta.bg не носи отговорност ако трето лице упражни правото на използване на ваучер без знанието на закупилия го потребител, както и за достъп от трети лица до потребителския профил на регистриран потребител вследствие неспазване конфиденциалността на предоставените данни от този потребител като пароли, e-mail адреси и/или други данни и всички произтичащи от това обстоятелства. Всеки ваучер има минимален срок на валидност минимум 2 седмици. По желание на Партньорите този срок може да бъде удължен според техните изисквания, но не може да бъде намален. Същинското използване на ваучера става след представянето или на записаните код и парола или на самия ваучер на съответния Партньор.


III. Задължения на top-oferta.bg във връзка с възстановяване на суми при неактивна оферта

top-oferta.bg се задължава да възстанови всички платени суми за закупени оферти в срок до 10 (десет) работни дни след изтичането на офертата.


top-oferta.bg се задължава да възстанови всички суми в пълен размер за придобити ваучери единствено и само в тези случаи: 

- top-oferta.bg Партньорът вече не съществува преди да изтече валидността на талона и не сте могли да получите стоките или услугите, срещу които се разменя, предоставяния от нас и Партньора, ваучер. 

- Транзакцията,направена от Вас, бъде основателно доказана за недостоверна от картовите и/или финансови институции, от които е извършена.

top-oferta.bg се задължава да отговори в рамките на 3 работни дни на всякакви въпроси,свързани с проблем по закупуването или използването на всеки един талон,закупен от сайта. Всеки въпрос може да бъде зададен на manager_topoferta@abv.bg


IV. Спорове

Всички неуредени спорове и въпроси в настоящите условия за ползване и/или декларацията за поверителност се прилагат законовите разпоредби на действащото към момента на възникване на спора законодателство на Република България.